Comitetul de Selecție este format din 5 membri, din care 1 reprezentant al sectorului public, 2 reprezentanti ai ONG, 1 reprezentant al sectorului privat si un reprezentant al ZUM, validati prin hotărâre AGA. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecție se va stabili un membru supleant. La selecția proiectelor se va aplică regula „dublului cvorum”: pentru validarea voturilor este necesara prezenta a cel puțin 50% din membrii Comitetului de Evaluare Selecție, din care peste 50% sa fie din mediul privat/ societatea civila.

Selecția proiectelor se efectuează de către Comitetul de Evaluare Selecție.

Criteriile de evaluare și selecție sunt cele detaliate în Procedura de evaluare și selecție specifică pentru GAL Plaiuri Someșene.

Rezultatele procesului de evaluare si selecție se consemneaza în Raportul de selecție intermediar precum si în Raportul de selecție fînal.

Acesta va fi semnat de către toti membrii prezenti ai Comitetului de Evaluare si Selecție (reprezentanti legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entitati juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificandu-se apartenenta la mediul privat sau public — cu respectarea precizarilor:

-Cel puțin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartîna partenerilor din sectorul non­-public

-Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si comunitatea margînalizata) nu deține mai mutt de 49% din drepturile de vot

-Selecția proiectelor se face aplicănd regula de „ dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, fînd necesar ca în momentul selecției sa fie prezenti cel puțin 50% din membrii evaluatori ai comitetului, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila.

De asemenea, raportul de selecție va prezenta semnatura reprezentantului autoritatii care supervizeaza procesul de selecție.

Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul autoritatii contractante reprezînta garantia faptului ca procedura de selecție a proiectelor s-a desfasurat corespunzator s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum si condițiile de transparenta care trebuiau asigurate de către GAL.

Raportul de selecție va fi datat, avizat si de către Presedintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

Mai multe detalii se regăsesc în Procedura de evaluare și selecție specifică pentru GAL Plaiuri Someșene

Vezi procedura:

procedura transmisa in 24.01.2020 (1)