COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR

         Nicu Cunțan – Reprezentant Primăria municipiului Gherla –  Președinte

Bob Virgil – SC BESA PEST SLR – Reprezentant sector privat – Vicepreședinte

Isip Iulian Paul – Protopopiatul Ortodox Român  – Instituție cult – Secretar

Horvat Monica – ADRYDEN  – Persoană juridică

 Pr.Băgăcean Petru  – Fundația Creștină Și de Caritate ” Sf. Nicolae” – Reprezentant al Societății Civile

Puskas Cosmin – Asociației Liceului Ana Ipătescu  – Reprezentant al Societății Civile

Cazan Bocica Rodica –  Reprezentant al Societății Civile –  Persoană fizică

Hideg Magda – Grădinița Căsuța Fermecată – Reprezentant al instituțiilor publice

Iftinca Corina – Liceul Teoretic Ana Ipătescu – Reprezentant al instituțiilor publice

Bob Alexandru – Asociația Independentă Filantropică Culturală “SIMINICUL”  – Reprezentant al romilor

Bârsan Florin  –  Reprezentant al romilor –  Persoană fizică

 

Consiliul Director este organul de conducere şi administrare al Asociației compus din 11 (unsprezece) membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioada de 3 ani (un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar si opt membrii). Toti membrii Consiliului Director pot fi realeşi.

Consiliul Director este condus de un Preşedinte care este ales, de către Consiliul Director cu votul majorităţii simple a membrilor consiliului, din rândul membrilor Consiliului Director, pe o perioada de 3 ani, putând fi reales

La lucrările Consiliului Director pot fi invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai mass-mediei precum şi ai diferitelor instituţii şi organizaţii cu scopuri şi activităţi similare din ţară şi străinătate.

Consiliul Director se întruneşte, de regulă, o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a managerului GAL şi asigură conducerea Asociaţiei în intervalul dintre Adunările Generale.

Convocarea Consiliului Director se notifică cu cel puțin 2 zile înainte de data întrunirii. Convocatorul trebuie să conţină ziua, ora şi locul unde se desfășoară şedinţa precum şi ordinea de zi preliminară. O dată cu convocarea se comunică membrilor Consiliului şi celorlalţi invitaţi faptul că materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziţia acestora la sediul Asociaţiei.

 

Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de preşedintele în exerciţiu, în lipsa acestuia de vicepreşedinte sau dacă nici acesta nu poate fi prezent, de orice persoană delegată de preşedinte, din rândul celorlalţi membri sau din rândul angajaţilor Asociaţiei. Înainte de deschiderea lucrărilor Consiliului Director, se va verifica numărul membrilor prezenţi după lista nominală, raportându-se rezultatul verificării. Ordinea de zi va fi adusă la cunoştinţa membrilor prezenţi care o vor putea modifica sau completa cu votul a jumătate plus unu din numărul acestora.

 

Consiliul Director are rolul de a coordona activitatea Asociaţiei şi are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 2. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 4. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 5. dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea teritoriului ivite în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi care prezintă urgenţă, sens în care adoptă hotărâri cu concluzii şi propuneri de măsuri corespunzătoare;
 6. aprobă modificarea fondului de salarii şi de stimulare;
 7. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și contractul cadrude muncă, dacă este cazul;
 8. aprobă programul de acţiuni viitoare ale Asociaţiei;
 9. stabileşte grila desalarizare a personalului angajat al Asociaţiei  precum şi cuantumul şi condiţiile de remunerare a cenzorului;
 10. aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a angajaţilor Asociaţiei;
 11. stabileşte şi numeşte reprezentanţii Asociaţiei în societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 12. stabileşte taxele şi tarifele pentru serviciile prestate de Asociaţie precum şi scutirile sau reducerile de care pot beneficia membrii cotizanţi la unele servicii;
 13. stabileşte diverse strategii şi măsuri pentru realizarea scopurilor Asociaţiei, astfel cum acestea au fost precizate în prezentul statut;
 14. analizează şi aprobă sau respinge cererile de primire în Asociaţie;
 15. aprobă rapoartele prezentate;
 16. hotărăşte excluderea membrilor asociaţi, în cazurile expres prevăzute în prezentul statut, cu votul a două treimi din numărul membrilor consiliului director;
 17. convoacă Adunarea Generală extraordinară, cu votul a două treimi din numărul membrilor săi;
 18. hotărăşte afilierea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale;
 19. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
 20. supune aprobării Adunării Generale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Director.
 21. declara delimitarea zonelor urbane marginalizate, aproba SDL si etapele de planificare ale strategiei;
 22. îndeplineşte orice alte atribuţii care vizează coordonarea activităţii Asociaţiei.

 

Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la şedinţă sau au votat împotrivă.