ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE se  organizează și funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv și statutului, cu respectarea dispozitiilor O.G. nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata prin legea 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații si fundații .
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE  se  înfiinţează, în baza dreptului la liberă asociere, ca persoană juridică română, apolitică, fără
scop patrimonial, reprezentând un proiect de dezvoltare locală creat într-un parteneriat public- privat plasat sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, menit să conducă la dezvoltare economică şi socială la nivel local.
Scopul generic al Asociaţiei este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Gherla, prin mobilizarea comunită ii de la nivelul Municipiului Gherla. În vederea realizării scopului principal, proiectele propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, pe POCU respectiv POR, vor genera schimbări de ordin social și economic prin  intervenții în zonele urbane marginalizate din teritoriul SDL, care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității.
 Obiective cu caracter general ale Asociației:
– Facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, inclusiv a minorităţii roma, cu
respectarea principiilor de asigurare a egalităţii de şanse şi evitare a segregării;
– Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
– Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală;
– Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală;
– Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea la tendinţe şi schimbări socio- economice a Strategiei de Dezvoltare Locală, după aprobarea acesteia de către autorităţile finanţatoare;
– Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din teritoriul Grupului de Acțiune Locală și sporirea atractivităţii acestuia, prin valorificarea potenţialului natural, arhitectural, cultural, social şi economic al acestuia, ceea ce implică capacitatea membrilor comunității de a conlucra în scopuri comune, în comunităţi locale, pentru a-şi dezvolta propriul viitor, respectând principiul dezvoltării durabile
– Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, cu ajutorul programelor de formare profesională şi activităţilor de consultanţă şi/sau asistenţă tehnică, acolo unde este cazul;
– Încurajarea cooperării între membri în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între membri şi terţi pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului;
– Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea teritoriului şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
– Atragerea de cât mai multe surse de finanţare, pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului;
– Desfăşurarea unor activităţi generatoare de venit necesare susţinerii activităţii curente a Asociaţiei
– Realizarea de activită i pentru combaterea schimbărilor climatice, protec ia mediului și reducerea riscurilor dezastrelor;
– Orice alte activităţi care conduc la combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale precum și la  dezvoltarea durabilă a teritoriului;
– Furnizarea de cursuri/activități de formare profesională, activități pentru încurajarea antreprenoriatului la nivel local, realizarea de studii, analize, activități de cercetare-dezvoltare legate de obiectivele Asociației, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii.
– Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) și a proiectelor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia