Filmul de prezentare al proiectului: ”Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul !

– Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene”,

Cod MySMIS 2014+: 123789.

 

 LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL   Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul !

 Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

   

          Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: ”Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene”, Cod MySMIS 2014+: 123789.

          Contractul este finanțat în cadrul POCU, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Componenta 1 – Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20 000 locuitori, etapa a III-a mecanismului DLRC – regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivele proiectului:

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: -Îl constituie asigurarea și urmărirea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) în teritoriul Municipiului Gherla (Gherla, Băița, Hășdate, Silivaș) și îndeplinirea obiectivelor vizate de SDL.

 

OBIECTIV SPECIFIC 1: – Selecţia proiectelor aferente intervenţiilor prevăzute în SDL, obiectiv care va fi atins în maxim 24 de luni, în urma informării potențialilor beneficiari de proiecte, implicând aprobarea a minim 23 de fișe de proiecte, pe baza unei proceduri de evaluare si selectie a fiselor de proiecte la nivelul GAL.

 

OBIECTIV SPECIFIC 2: – Monitorizarea implementarii interventiilor prevazute in SDL prin activitati sepcifice și vizite în teren, precum și elaborarea unui studiu de referinta pentru a evalua atingerea indicatorilor asumați prin Strategia de Dezvoltare Locală.

 

OBIECTIV SPECIFIC 3: – Creşterea capacităţii personalului şi a membrilor Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene de a implementa Strategia de Dezvoltare Locală prin participarea la cursuri de formare profesională.

 

Rezultatele prevăzute a fi realizate sunt: 25 de sesiuni de informare/ateliere de lucru cu potentiali beneficiari, 12 acțiuni de voluntariat/evenimente locale, 23 de apeluri de selecție și minim 23 de fișe de proiect selecționate pe baza unei proceduri de evaluare și selecție, monitorizarea implementării acestora și elaborarea unui studiu de referință la final, elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană, un set de echipamente tehnice și servicii achiziționate, 5 cursuri de formare profesională pentru 20-25 pers./curs în domenii precum dezvoltare comunitară, management de proiecte şi programe, managamentul finanţărilor euorpene, planificări strategice, achiziţii publice, etc.

Implementarea proiectului va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Este vizată și creșterea gradului de mobilitate și îmbunătățirea aspectului spațiilor publice, reducerea numărului de spații locative improprii, creșterea cu 2% a numărului de salariați, facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale și întărirea comunității locale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Durata implementării proiectului este: 1 Octombrie 2018 – 30.09.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Activități previzionate în cadrul proiectului :Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cod MYSMIS 123789

Activitatea 1. Managementul Proiectului

 • A1.1 Managementul proiectului și derularea achizițiilor.
 • A1.2 Decontarea cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară.

Activitatea 2. Informare si promovare

 • A2.1 Conceperea si diseminarea de materiale de informare-publicitate a
  proiectului în mediul offline și online

Activitatea 3. Animarea terioriului

 • A3.1 Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite de SDL
 • A 3.2. Informarea beneficiarilor si potențialilor beneficiari
 • A 3.3 Acțiuni de voluntariat și implicare comunitară

Activitatea 4. Lansarea apelurilor de selecție și selecția proiectelor la nivel de GAL

 • A4.1 Elaborarea procedurii de evaluare și selecție
 • A4.2 Lansarea apelurilor de selecție
 • A 4.3 Evaluarea și selectia proiectelor

Activitatea 5. Monitorizarea implementării strategiei

 • A5.1 Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală

Activitatea 6. Instruirea personalului si a membrilor GAL

 • A6.1 Participare la cursuri de formare profesională a echipei GAL și a membrilor
  GAL