STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

 

Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla.
Implică-te în prezent! Schimbă viitorul !ANEXE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

1. ANEXA 1 – Plan delimitare și fotografii ZUM

2. ANEXA 2 – Declarație proprie răspundere 

3. ANEXA 3 – Metodologia

4. ANEXA 4 – Baza Microdate SDL

5. ANEXA 5 – Decizia GAL – declarare ZUM

6. ANEXA 6 – Minimul de date

7. ANEXA 7 – Acte constituire GAL

8. ANEXA 8 – Proces Verbal AGA

9. ANEXA 9 – Componența Comitetului Director

10. ANEXA 10 – A

11. ANEXA 10 – B

12. ANEXA 10 – C

13. ANEXA 10 – E

14. ANEXA 10 – K

15. ANEXA 11 – Date cu caracter personal

16. ANEXA 12 – Îmbunătățirea competențelor

17. ANEXA 13 – Fișa postului manager și asistent manager

18.

19. ANEXA 15 – Fișa postului și CV facilitator comunitar

20.

21. ANEXA 17 – Indentificarea și justificarea tipurilor de măsuri

22. ANEXA 18

23. ANEXA 19

24. ANEXA 20 – Matricea de corespondență

25. ANEXA 21 – Fișa de intervenții

26. ANEXA 22 – Procedura de monitorizare

27. ANEXA 23 – Bugetul

28. ANEXA 24 – Hotărâre asumare SDLBugetul total al Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Gherla este de 7.305.000 EURO din care 4.830.000 EURO investitii pe Programul Operational Regional, 2.070.000 EURO investitii din cadrul Programului Operational Capital Uman si 390.000 EURO de la Bugetul Local. Cofinantarea nationala reprezinta 5%.

Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Gherla cuprinde 23 de interventii, grupate in 14 masuri si 5 obiective specifice.

VEZI  VIDEO DE PREZENTARE A MĂSURILOR STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI GHERLA

 

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ:

  • Obiectivul Specific 1 :  Creșterea gradului de mobilitate și aspectului spațiilor publice în Zona Urbană Marginalizată a Municipiului Gherla

 

  • Obiectivul Specific 2 : Reducerea numărului de spații locative improprii

 

  • Obiectivul Specific 3 : Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023

 

  • Obiectivul Specific 4:  Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor servicii

 

  • Obiectivul Specific 5: Întărirea comunității din Zona urbană marginalizată și zona Strategiei de Dezvoltare Locală, prin responsabilizare, cooperare și implicare.

 

    MĂSURILE VIZATE DE STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ: 

Măsura 1 vizează Creșterea gradului de mobilitate urbană prinExtinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete si Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii și Înființare servicii de transport public. Traficul în zona urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile de parcare sunt insuficiente.

Măsura 2 vizează Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane prin Instalarea/construcție toalete publice, Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale și Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic. Aspectul neîngrijit al spațiilor publice este accentuat  de lipsa toaletelor publice si existența unui număr mare de animale fără gazdă care pun în pericol siguranța cetățenilor. De-a lungul timpului spațiile publice au pierdut funcționalitățile gândite și în acest moment valoarea arhitecturală nu este pusă în valoare, așadar se dorește Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic.

Măsura 3  presupune Îmbunătățirea condițiilor locative prin Construirea de locuințe sociale pe  str. Pescarilor și reducerea numărului de spații locative improprii .  Zona Urbană Marginalizată a Municipiului are mai multe străzi unde condițiile de locuire sunt improprii, existând locuințe improvizate și condiții de viață insalubre.

Măsura 4 are ca obiectiv Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă prin Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de  consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi.

Măsura 5 propune Dezvoltarea  întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care  aparțin grupului vulnerabil, prin Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale  și Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft. Dezvoltarea economica a orasului este un factor cheie in eradicarea saraciei si a excluziunii sociale. S-a constatat ca spiritul antreprenorial este scăzut datorită lipsei capitalului și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele aparținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii datorită prejudecăților, creându-se un cerc vicios.

Măsura 6 prevede Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin  Programe de ucenicie, formare  profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți.

Măsura 7   vizează Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară și propune Renovarea, amenajarea și dotarea creșei.

Măsura 8 prevede Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate și Construire și dotare centre comunitare integrate și Operaționalizare centru comunitar integrat, precum și Modernizarea cantinei sociale.

Măsura 9  are ca obiectiv Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educational și propune intervenții: Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool și  totodată Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

Măsura 10  prevede Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate, având în vedere că serviciile medicale disponibile pe teritoriul municipiului Gherla nu acoperă în totalitate nevoile medicale a populației.

Măsura 11 este reprezentată de Programe de inovare social, intervenții de tip POCU pentru înființarea unei Biblioteci de lucruri și derularea unui program de tipul Frigiderul Comunitar.

Măsura 12 vizează Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă municipiul și propune derunlarea unor Campanii de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, educatie sanitara, educatie legislativa, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității.

Prin măsura 13 se doreste Conservarea tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate, de aceea se propune Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale.

Măsura 14  prevede Consolidarea imaginii comunității și  implică Construirea și promovarea brandului local.